PRIJSAFSPRAKEN

De opdrachtgever en illustrator stemmen bij aanvang van het project een prijs met elkaar af. De opgestelde offerte is niet per definitie bindend; in die zin dat onvoorziene uitloop of meerwerk kosten verhogend kunnen zijn, tenzij nadrukkelijk anders besproken.

Na betaling geldt de gebruikerslicentie alleen voor gebruik van de besproken illustraties, binnen de besproken oplage en tijdsduur. Onvoorzien extra gebruik door de opdrachtgever van de door de illustrator gemaakte illustraties, bij bijvoorbeeld een tweede druk of vertaling kan alleen tegen het afsluiten van een tweede gebruikerslicentie, de hoogte daarvan zal naar redelijkheid in overleg met de illustrator te zijner tijd bepaald worden.

Mits anders besproken mogen de voor de opdrachtgever gemaakte illustraties door de opdrachtgever alleen binnen Nederland gepubliceerd worden. Bij het verspreiden buiten Nederland dient de opdrachtgever altijd navraag te doen bij de illustrator.

DEADLINES

Bij aanvang van de samenwerking wordt besproken of en met welke deadlines er gewerkt wordt. Tussentijdse deadlines worden altijd tijdig besproken; niet tijdig feedback geven door de opdrachtgever kan leiden tot vertraging van de afgesproken deadline.

Tenzij anders besproken, maakt de illustrator afhankelijk van de opdracht 1 of 2 schets versies per illustratie. Na feedback en akkoord van de opdrachtgever worden de schetsen door de illustrator uitgewerkt. Tijdens en na het uitwerken is er nog een feedbackmoment voor de opdrachtgever om eventuele aanpassingen te bespreken. Aanpassingen aan de illustraties na deze drie feedbackmomenten en eventuele schetsen buiten het genoemde aantal schetsen vallen onder meerwerk en worden in de factuur berekend.(zie ook wijzigingen en annuleringen)WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

Wanneer door de opdrachtgever meer werk wordt gevraagd dan vooraf afgesproken, bijvoorbeeld het maken van meer illustraties, meer schetsen of meer aanpassingen, worden deze in de factuur berekend.

Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient deze het tot dan toe gedane werk door de illustrator volledig te vergoeden, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.VERANDERINGEN AAN ILLUSTRATIES

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om illustraties aan te passen. Onder aanpassingen vallen onder andere: het vergroten of verkleinen van illustraties, het uitsnijden van illustraties, elementen toevoegen of weghalen uit illustraties, het op welke manier ook vervormen van illustraties tenzij nadrukkelijk anders besproken. Iedere aanpassing aan de illustraties door de opdrachtgever dienen ten allen tijde besproken te worden met de illustrator.

De illustraties mogen alleen gepubliceerd worden in de afgesproken uitgave en oplage. Wanneer de opdrachtgever elders of vaker gebruik wilt maken van de illustraties kan dit alleen in overleg met de illustrator. (zie ook prijsafspraken)AUTEURSRECHT

Het auteursrecht van de illustraties blijft bij de illustrator, tenzij expliciet anders besproken met de opdrachtgever.AANSPRAKELIJKHEID

De illustrator is in geen geval aansprakelijk over auteursrechten van eventueel door de opdrachtgever aangeleverd referentie materiaal, bijvoorbeeld fotos of tekst.

De illustrator is in geen geval aansprakelijk voor ongewild verlies beschadiging of vernietiging door de opdrachtgever.EXCLUSIVITEIT

De illustrator garandeert dat zij de maker van de geleverde illustraties is. De illustrator garandeert ook dat zij de illustraties niet verkoopt aan derden voor tenminste drie jaar tenzij anders met opdrachtgever is afgesproken of tenzij de illustraties al voor het aangaan van de opdracht door de illustrator gemaakt zijn.NAAMSVERMELDING

De volledige naam van de illustrator dient door de opdrachtgever bij publicatie van de illustraties altijd passend genoemd te worden. Bij twijfel van de opdrachtgever gaat dit in overleg met de illustrator.BETALINGEN

De opdrachtgever dient nadat het project is afgerond door de illustrator het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Bij uitblijven van betaling door de opdrachtgever binnen de genoemde betalingstermijn vervallen alle door de illustrator aan hem overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn.

Door akkoord te gaan met de door de illustrator opgestelde offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de hierboven benoemde algemene voorwaarden.